უმცირესობათა უფლებების საერთაშორისო ჯგუფი (MRG)

ვებ საიტი: minorityrights.org